Umowa Najmu Pojazdu

 

Wynajęcie samochodu w FunCar24 odbywa się poprzez zawarcie Umowy Najmu Pojazdu pomiędzy naszą firmą a Najemcą. Dokument UNP możecie Państwo pobrać klikając w poniższy link Umowa Najmu Pojazdu.

 

Protokół Zdawczo-Odbiorczy

 

Odbiór oraz zwrot przez Najemcę Pojazdu odbywa się w oparciu o Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony bądź upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy. Dokument Protokołu możecie Państwo pobrać klikając w poniższy link Protokół Zdawczo-Odbiorczy.

 

Warunki Najmu Pojazdu

 

Ogólne warunki wynajęcia i korzystania z wynajętego pojazdu są zawarte w dokumencie Warunki Najmu Pojazdu. Dokument WNP możecie Państwo pobrać klikając w poniższy link Warunki Najmu Pojazdu. Aby zapoznać się z WNP zapraszamy do lektury poniżej:

 

Definicje; Zakres WNP

Terminy użyte w niniejszym dokumencie Warunki Najmu Pojazdu (zwanym dalej „WNP”) oznaczają:
k.c.” – ustawa pochodząca z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, tj. ze zm.);
Najemca” – osoba fizyczna mająca ukończony 21 rok życia i posiadająca prawo jazdy kat. B przez minimum 24 miesiące, biorąca Pojazd do używania w imieniu własnym, jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c., tj. bez bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej również „konsument”) albo jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której Pojazd do używania bierze upoważniona przez nią osoba;
Pojazd” – samochód stanowiący przedmiot najmu, wskazany w Umowie;
Protokół” – protokół zdawczo – odbiorczy, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy, będący jej integralną częścią, określający szczegółowy stan Pojazdu, w tym stan techniczny w chwili odbioru Pojazdu przez Najemcę oraz w chwili zwrotu Pojazdu Wynajmującemu.
Umowa” – umowa najmu Pojazdu, zawarta przez Strony ustalająca prawa i obowiązki obu Stron; kwestie w niej nierozstrzygnięte regulują niniejsze WNP i k.c
Wynajmujący” – FunCar24, Wypożyczalnia samochodów, ul. Liściasta 17, wejście C, 91-357 Łódź

 

 1. Wszystkie kwoty wymienione w WNP są podane w walucie polski złoty (PLN) oraz są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
 2. Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie WNP opisują zasady użytkowania Pojazdu wynajętego w ramach Umowy Najmu oraz prawa i obowiązki obu Stron Umowy. 

  Odbiór i zwrot wynajętego Pojazdu
 3. Odbiór oraz zwrot przez Najemcę Pojazdu odbędzie się we wskazanym w Umowie miejscu i czasie, w oparciu o Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie Strony bądź upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy. W momencie odbioru Pojazdu przez Najemcę, na Najemcę przechodzi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Pojazdu.
 4. Wynajmujący po podpisaniu Umowy przekazuje Najemcy Pojazd czysty wewnątrz i na zewnątrz, sprawny technicznie oraz użytkowo, posiadający kompletne wyposażenie, dokumenty Pojazdu, jeden komplet kluczyków lub karty rozruchowej Pojazdu, posiadający odpowiednie homologacje oraz aktualne badania techniczne. Jednocześnie Pojazd jest ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW.
 5. W chwili odbioru Pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z jego stanem faktycznym, a wszystkie uwagi Najemcy odnośnie stanu Pojazdu w chwili odbioru powinny zostać odnotowane w Protokole zdawczo-odbiorczym, z wykluczeniem wad ukrytych.
 6. Najemca jest zobowiązany do zwrotu wynajętego Pojazdu w czasie nieprzekraczającym termin zwrotu zawarty w Umowie. Zwracany Pojazd powinien być zatankowany odpowiednim paliwem „do pełnego baku” lub do poziomu określonego w Protokole spisanym w momencie odbioru Pojazdu przez Najemcę. Zwracany Pojazd powinien być oddany w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania Pojazdu.
 7. Jeśli Najemca zwróci Pojazd niedotankowany paliwem do poziomu wynikającego z punktu poprzedniego WNP (pkt. 6), określonego w Protokole, Najemca zobowiązuje się ponieść faktyczny koszt paliwa wynikający z uzupełnienia baku oraz opłaty za usługę dotankowania określonej w Umowie / Cenniku.
 8. W chwili zwrotu Pojazdu, wszystkie uwagi Wynajmującego dotyczące widocznego stanu Pojazdu powinny zostać uwzględnione w Protokole zdawczo-odbiorczym.

  Okres najmu Pojazdu
 9. Okres najmu Pojazdu za każdym razem jest określony w Umowie Najmu Pojazdu, z wyjątkiem punktu 48 niniejszych WNP (poniżej), który odnosi się do najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy” /Assistance.
 10. Okres najmu Pojazdu może zostać zmieniony (skrócony / wydłużony) tylko za wcześniejszą zgodą Wynajmującego, wyrażoną na piśmie lub w wiadomości e-mail. W celu dokonania modyfikacji okresu najmu Pojazdu Najemca powinien zwrócić się do Wynajmującego o skrócenie / wydłużenie okresu najmu Pojazdu w formie pisemnej (na piśmie) lub elektronicznej (e-mail) przesłanej na właściwy adres określony w Umowie, w terminie co najmniej na 1 dzień roboczy (24 godziny) przez upływem okresu najmu ustalonego w zawartej Umowie Najmu Pojazdu. W przypadku najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy /Assistance”, przedłużenie okresu najmu nastąpić może również na podstawie odpowiedniej decyzji zakładu ubezpieczeń przekazanej Wynajmującemu najpóźniej w ostatnim dniu okresu najmu przewidzianego w Umowie, za zgodą Najemcy wyrażoną drogą elektroniczną (e-mail) w terminie 24h po uzyskaniu informacji od Wynajmującego o możliwości przedłużenia okresu najmu. W przypadku zgłoszenia przez Najemcę zamiaru przedłużenia okresu najmu w odniesieniu do pojazdu zastępczego „z OC sprawcy / Assistance” w sytuacji braku autoryzacji (potwierdzenia) takiego przedłużenia przez zakład ubezpieczeń, Najemca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów najmu Pojazdu.
 11. Umowa Najmu Pojazdu może zostać wypowiedziana przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym, wraz z żądaniem jednoczesnego niezwłocznego zwrotu Pojazdu, jeśli z winy Najemcy zachodzą poniższe sytuacje określone w podpunktach (11.1, 11.2, 11.3). Wypowiedzenie Umowy powinno zostać przesłane w formie pisemnej (na piśmie) lub elektronicznej (e-mail) przesłanej na właściwy adres określony w Umowie. Jeśli Najemca nie zwróci Pojazdu na żądanie Wynajmującego po otrzymaniu Wypowiedzenia, Wynajmujący może odebrać Pojazd na koszt Najemcy.
  1. Najemca użytkuje wynajęty Pojazd niezgodnie z Umową, WNP, przeznaczeniem Pojazdu;
  2. Najemca nie dba o wynajęty Pojazd w taki sposób, że naraża go na utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub pomniejszenie jego wartości;
  3. Najemca udostępnia Pojazd innym osobom, które nie są wymienione w Umowie jako „drugi kierowca”;
 12. Jeśli Najemca nie zwróci Pojazdu w terminie wynikającym z Umowy lub w terminie wynikającym ze zmian dokonanych na podstawie punktu 10 (powyżej) lub wyznaczonym w punkcie 11 niniejszych WNP, Najemca nie będący konsumentem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na rzecz Wynajmującego z tytułu zapłaty za bezumowne korzystanie z Pojazdu Wynajmującego, w wysokości 200% stawki najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego użytkowania Pojazdu po upływie terminu określonego w Umowie, zmian dokonanych na podstawie punktu 10 lub wyznaczonym w punkcie 11 niniejszych WNP. Odnośnie punktu 12, Najemca będący konsumentem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na rzecz Wynajmującego z tytułu zapłaty za bezumowne korzystanie z Pojazdu Wynajmującego, w wysokości 100% stawki najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego użytkowania Pojazdu po upływie terminu określonego w Umowie, zmian dokonanych na podstawie punktu 10 lub wyznaczonym w punkcie 11 niniejszych WNP. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, jeśli w przypadku Najemcy będącym konsumentem, brak zwrotu Pojazdu wynikał z przyczyn niezależnych od Najemcy.

  Obowiązki Najemcy
 13. Bez wcześniejszej zgody Wynajmującego, zapisanej w Umowie lub w formie pisemnej (na piśmie) lub elektronicznej (e-mail) przesłanej na właściwy adres określony w Umowie, Najemca nie ma prawa przekazać Pojazdu osobie trzeciej w jakimkolwiek celu, w szczególności w formie podnajmu, dzierżawy czy użyczenia.
 14. Najemca Pojazdu jest zobowiązany:
  1. udostępnić Pojazd do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem, jedynie innym użytkownikom posiadającym uprawnienia do prowadzenia Pojazdu, z zastrzeżeniem punktu 13 niniejszych WNP, w imieniu Najemcy i na jego odpowiedzialność;
  2. zadbać o to aby osoba trzecia, której Najemca udostępnia Pojazd Wynajmującego, posiadała niezbędne dokumenty Pojazdu oraz dokumenty niezbędne do prowadzenia Pojazdu, z zastrzeżeniem punktu 13 niniejszych WNP;
  3. tankować Pojazd właściwym paliwem, zgodnym ze specyfiką silnika;
  4. zapoznać się z dokumentacją wynajmowanego Pojazdu, warunkami polisy ubezpieczeniowej a także do użytkowania Pojazdu zgodnym z jego przeznaczeniem;
  5. w miarę możliwości niezwłocznego, nie później niż do 12 godzin od chwili zaistnienia sytuacji, poinformowania Wynajmującego o nieprawidłowym działaniu Pojazdu, wykryciu ukrytych wad, które nie były uwzględnione w protokole zdawczo-odbiorczym, unieruchomieniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu Pojazdu. Przekazanie takiej informacji do Wynajmującego powinno odbyć się w formie telefonicznej (telefon /SMS) lub elektronicznej (e-mail), na dane do kontaktu określone w Umowie;
  6. przestrzegać obowiązujące w danym kraju, w którym Pojazd jest użytkowany, przepisy prawne, zwłaszcza dotyczące ruchu drogowego;
  7. odpowiednio zabezpieczać Pojazd, zwłaszcza poprzez jego zamknięcie i uruchomienie wszystkich dostępnych w Pojeździe systemów /urządzeń ochrony przed kradzieżą;
  8. odpowiednio zabezpieczyć dokumenty Pojazdu oraz kluczyki /kartę rozruchową poza pojazdem po jego opuszczeniu;
  9. dokonywać na własny koszt codziennej obsługi Pojazdu w zakresie utrzymania go w należytej czystości, kontrolowania i uzupełniania odpowiednich płynów do właściwego poziomu, m.in. płynu do chłodnicy, płynu do spryskiwaczy, kontrolowania stanu i ciśnienia w ogumieniu kół Pojazdu, kontrolowania poprawności działania oświetlenia Pojazdu i ewentualnej wymiany nie działających żarówek na nowe;
  10. w chwili zwrotu Pojazdu po ustaniu warunków Umowy przekazać Wynajmującemu wszystkie otrzymane podczas zawierania Umowy i odbioru Pojazdu dokumenty, kluczyki / karty rozruchowe;
  11. w chwili zwrotu Pojazdu po ustaniu warunków Umowy przekazać Wynajmującemu Pojazd czysty wewnątrz i na zewnątrz;
  12. do zapłaty wszelkich mandatów, kar i innych opłat wynikających z naruszenia przez Najemcę bądź osobę użytkującą Pojazd, której Najemca Pojazd udostępnił, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 15. Zakazane jest:
  1. kierowanie Pojazdem w stanie nietrzeźwym, pod wpływem substancji psychotropowych lub środków odurzających;
  2. dokonywanie wszelkich przeróbek i zmian w Pojeździe z wyjątkiem czynności wynikających z normalnego użytkowania Pojazdu oraz codziennej obsługi Pojazdu (punkt 14.9);
  3. dokonywanie jakichkolwiek napraw w Pojeździe z wyjątkiem czynności wynikających z normalnego użytkowania Pojazdu oraz codziennej obsługi Pojazdu (punkt 14.9);
  4. wykorzystywanie Pojazdu do uruchamiania, holowania innych pojazdów;
  5. przekraczanie dopuszczalnej ładowności Pojazdu;
  6. użytkowanie Pojazdu na nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego drogach i terenach;
  7. usuwanie z Pojazdu oznaczeń Wynajmującego i/lub oklejanie Pojazdu jakimikolwiek innymi materiałami;
  8. przewożenie substancji lub materiałów cuchnących, brudzących, bądź mogących spowodować uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie Pojazdu;
  9. palenie wyrobów tytoniowych lub innych podobnych, mogących zanieczyścić Pojazd;
 16. Najemca jest odpowiedzialny za nieprzestrzeganie lub naruszenie warunków Umowy Najmu Pojazdu przez osoby, którym powierzył Pojazd.

  Uszkodzenie i utrata Pojazdu
 17. Jeśli nastąpi uszkodzenie, zniszczenie lub utrata Pojazdu w wyniku kradzieży, Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego, nie przekraczającego 24 godziny od momentu zdarzenia bądź powzięcia przez Najemcę informacji o takim zdarzeniu, poinformowania Wynajmującego o powyższej sytuacji. W terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Najemca jest zobowiązany również do dostarczenia Wynajmującemu dokumentów wymienionych poniżej (17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6). Przekazanie informacji o takich zdarzeniach powinno nastąpić w formie telefonicznej (telefon /SMS) lub elektronicznej (e-mail), na dane do kontaktu określone w Umowie. Najemca powinien zgłosić ten fakt na Policję.
  1. druk zgłoszenia szkody otrzymany w momencie zawierania Umowy;
  2. kopię dokumentu Prawa Jazdy osoby, która faktycznie była kierowcą Pojazdu;
  3. kopię dokumentu tożsamości osoby, która faktycznie była kierowcą Pojazdu;
  4. dokumenty Pojazdu otrzymane w momencie zawierania Umowy;
  5. kluczyki i/lub kartę rozruchową Pojazdu;
  6. oświadczenie sprawcy zaistniałej szkody, jeśli takie zostało sporządzone;
 18. W przypadku zaniechania obowiązków określonych w punkcie 17 niniejszych WNP lub niedostarczenia dokumentów wymienionych w podpunktach (17.1 – 17.6), Najemca może być zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Wynajmującego w kwocie określonej w Umowie.
 19. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia szkód powstałych w elementach zewnętrznych i wewnętrznych Pojazdu, jeśli owe szkody wynikają z działań Najemcy bądź osób, którym Najemca Pojazd udostępnił do użytkowania, i nie są to uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania Pojazdu zgodnie z przeznaczeniem.
 20. Wszystkie koszty usunięcia szkód i naprawy Pojazdu, o których mowa w punktach niniejszych WNP powyżej, będą ustalone za każdym razem w oparciu o kosztorys sporządzony przez autoryzowany warsztat samochodowy.
 21. Najemca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz Wynajmującego, stosując wycenę ASO, za:
  1. zatankowanie paliwa niezgodnego ze specyfiką silnika Pojazdu;
  2. uszkodzenie elementów znajdujących się we wnętrzu Pojazdu;
  3. utratę kluczyków lub karty rozruchowej Pojazdu;
 22. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w pkt 18 – 22 powyżej, Najemca niebędący konsumentem jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat z tytułu niewłaściwego używania Pojazdu lub szkód spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby prowadzącej Pojazd:
  1. nieprzestrzeganie zakazu palenia w Pojeździe - 500zł;
  2. brak dokumentów lub tablicy rejestracyjnej Pojazdu - 500zł;
  3. usunięcie oznaczeń Wynajmującego - 500zł;
  4. zwrot Pojazdu z zabrudzonym wnętrzem (konieczność prania tapicerki) - 250zł;
  5. zwrot nieumytego z zewnątrz Pojazdu - 80zł.

   Awaria Pojazdu
 23. Z zastrzeżeniem punktu 27 niniejszych WNP (poniżej), jeśli dojdzie do unieruchomienia Pojazdu na czas przekraczający 2 godziny robocze (tj. czas pomiędzy godz. 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu poinformowania Wynajmującego o braku możliwości korzystania z Pojazdu, zgodnie z pkt 14.5), Wynajmujący zapewni Najemcy inny Pojazd lub zwróci Najemcy poniesione na wynajem opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie, co nie wyłącza ogólnych zasad odpowiedzialności Stron określonych w k.c.
 24. Pojazd zastępczy udostępniony w zamian za unieruchomiony Pojazd będący przedmiotem Umowy, będzie w miarę możliwości klasy nie niższej od wynajętego. W przypadku braku możliwości zapewnienia pojazdu zastępczego w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca po wcześniejszym uzgodnieniu otrzyma pojazd klasy niższej. W takim przypadku Najemcy będącemu konsumentem zostanie zwrócona przez Wynajmującego odpowiednia część zapłaconego przez Najemcę czynszu za samochód klasy wyższej.
 25. Pojazd zastępczy, jeśli nie uzgodniono inaczej, staje się od momentu przekazania na podstawie Protokołu Pojazdem docelowym (przedmiot najmu) i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy.
 26. W przypadku gdy Pojazd ulegnie szkodzie całkowitej, lub zostanie skradziony, Wynajmujący i Najemca wspólnie zdecydują o warunkach kontynuowania Umowy Najmu z wykorzystaniem innego pojazdu.
 27. Najemcy nie przysługuje Pojazd zastępczy w poniższych sytuacjach:
  1. powstała szkoda w Pojeździe jest skutkiem rażącego niedbalstwa Najemcy;
  2. Najemca doprowadził do utraty dokumentów Pojazdu, kluczyków /karty rozruchowej lub polisy ubezpieczeniowej (za które Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w k.c.);
  3. do unieruchomienia Pojazdu doszło poza granicami RP.

   Przeglądy techniczne, serwis, naprawa Pojazdu
 28. W przypadku konieczności dokonania przeglądu technicznego Pojazdu, wynikającego z jego dokumentów, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu taki fakt.
 29. W przypadku konieczności dokonania przeglądu technicznego Pojazdu, wynikającego z jego dokumentów, Najemca jest zobowiązany dostarczyć Pojazd do punktu serwisowego wskazanego przez Wynajmującego, w celu dokonania takiego przeglądu przy wskazaniu licznika kilometrów lub daty określonej w Protokole stanowiącej dopuszczalny limit wynikający z wymogów producenta Pojazdu.

  Płatności, opłaty za wynajem Pojazdu
 30. Obowiązkiem Najemcy jest dokonanie na rzecz Wynajmującego zapłaty za najem Pojazdu oraz wyświadczone na rzecz Najemcy usługi dodatkowe wg stawek określonych w Umowie Najmu /Cenniku.
 31. W przypadku najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy” Najemca zobowiązany jest do przekazania Wynajmującemu, najpóźniej w chwili odbioru Pojazdu, druku pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik do WNP, podpisanego przez posiadacza pojazdu, który doznał szkody w związku z ruchem pojazdów, niezbędnego do rozliczenia bezgotówkowego bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku odmowy zapłaty przez zakład ubezpieczeń, Najemca ma obowiązek dokonania zapłaty na rzecz Wynajmującego należności związanych z najmem.
 32. Ubezpieczenie Pojazdu w zakresie OC, AC i NNW, jest zawarte w opłatach ponoszonych przez Najemcę w zakresie Umowy Najmu Pojazdu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak wszelkich szkód. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich zamówienia przez Najemcę płatne są według stawek określonych w Umowie Najmu /Cenniku.
 33. Koszty wynikające z bieżącej eksploatacji Pojazdu (np. koszty paliwa, opłat za korzystanie z dróg, autostrad i parkingów, koszty mycia i sprzątania) ponosi Najemca.
 34. Opłaty za najem Pojazdu wynikające z Umowy Najmu, z wyjątkiem najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”, są płatne z góry przed odbiorem Pojazdu przez Najemcę.
 35. Płatności wynikające z Umowy Najmu mogą być dokonane w formie: gotówki, przelewu na rachunek bankowy Wynajmującego. W przypadku najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy” rozliczenia mają formę bezgotówkowa.
 36. Jeśli Strony Umowy uzgodnią konieczność wpłacenia kaucji zabezpieczającej roszczenia Wynajmującego względem Najemcy, Najemca powinien dokonać wpłaty kaucji przy podpisaniu Umowy. Akceptowana forma wpłaty kaucji to gotówka, przelew na rachunek bankowy Wynajmującego.
 37. Wpłacona przez najemcę kaucja zabezpieczająca podlega zwrotowi (w całości lub w części) niezwłocznie po ustaniu Umowy Najmu, w przypadku braku stwierdzenia - podczas zwrotu Pojazdu przez najemcę - podstaw do jej zatrzymania w całości lub w części. Zwrot kaucji następuje w takiej samej formie, w jakiej została zapłacona przez Najemcę (tj. gotówka lub przelewem na rachunek bankowy Najemcy). Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
 38. Jeśli zajdzie konieczność potrącenia z kaucji kosztów wynikających z napraw Pojazdu, kaucja jest zatrzymana przez Wynajmującego do terminu zakończenia naprawy lub ostatniej z napraw, a Wynajmujący w terminie 7 dni od tej daty zwróci Najemcy pozostałą część kaucji.

  Użytkowanie Pojazdu poza granicami RP / UE
 39. Najemca ma prawo poruszania się wynajętym Pojazdem w granicach państw Unii Europejskiej. W przypadku zamiaru poruszania się Pojazdem poza granicami państw Unii Europejskiej, Najemca powinien otrzymać wcześniej zgodę Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej oraz wykupić wcześniej właściwe ubezpieczenie.
 40. W przypadku wyjazdu poza granice państw Unii Europejskiej bez wcześniejszej zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości do potrójnej stawki czynszu brutto za każdą rozpoczętą dobę pozostawania Pojazdu poza granicami Unii Europejskiej.

  Postanowienia dotyczące najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy” / Assistance
 41. W przypadku najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”, Najemca ma obowiązek dostarczyć Wynajmującemu najpóźniej przy odbiorze Pojazdu następujące dokumenty:
  1. pełnomocnictwo do rozliczenia kosztów najmu z ubezpieczycielem sprawcy (druk pełnomocnictwa stanowi Załącznik do WNP);
  2. kopię oświadczenia sprawcy kolizji lub kopię notatki policyjnej potwierdzającą odpowiedzialność sprawcy;
  3. dane polisy OC sprawcy (nr polisy, imię i nazwisko sprawcy, nr PESEL, adres sprawcy);
  4. kopię dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu;
  5. kopię dowodu osobistego;
  6. kopię prawa jazdy;
  7. kopię zlecenia naprawy uszkodzonego pojazdu wystawionego przez warsztat samochodowy realizujący naprawę;
  8. numer zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy.
 42. W przypadku najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”, Pojazd udostępniony Najemcy w ramach Umowy nie będzie klasy wyższej niż pojazd, który został uszkodzony.
 43. Najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy albo w ramach Assistance kończy się z upływem okresu, na jaki został autoryzowany przez ubezpieczyciela OC sprawcy / Assistance. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o braku autoryzacji dalszego okresu najmu przez ubezpieczyciela OC sprawcy / Assistance, wzywając Najemcę do niezwłocznego zwrotu Pojazdu lub do złożenia w tym terminie oświadczenia o przedłużeniu Umowy zgodnie z punktem 10 niniejszych WNP. W razie złożenia przez Najemcę oświadczenia o przedłużeniu okresu najmu mimo braku autoryzacji. Brak złożenia przez Najemcę oświadczenia o przedłużeniu obowiązywania Umowy i jednoczesne dalsze używanie Pojazdu stanowi bezumowne korzystanie z Pojazdu. Należności z tytułu używania Pojazdu po upływie okresu najmu autoryzowanego przez ubezpieczyciela OC sprawcy / Assistance obciążają Najemcę zarówno w razie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, jak też w przypadku bezumownego korzystania z Pojazdu.
 44. W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance wypłaty przysługujących Wynajmującemu należności z tytułu najmu Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do ich zapłaty na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie również w przypadku odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 48 lit. a) powyżej. Zawarcie umowy najmu pojazdu zastępczego „z OC sprawcy”/Assistance nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu pojazdu.

  Procedura reklamacyjna
 45. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego wykonania Umowy Najmu Pojazdu przez Wynajmującego, dotyczące również stwierdzenia przez Najemcę wad Pojazdu, które ograniczają możliwość jego normalnego użytkowania przez Najemcę określonego w niniejszych WNP, powinny być złożone w formie pisemnej, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, na adresy wskazane w Umowie Najmu.
 46. Zalecane jest zawarcie w piśmie reklamacyjnym następujących informacji:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację;
  2. określenie przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego pojazdu;
  3. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  4. żądania Najemcy względem Wynajmującego, wynikające z przedmiotu reklamacji;
  5. danych kontaktowych osoby składającej reklamację, które będą wykorzystane do udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 47. W przypadku otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się otrzymanie przez Najemcę odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu. Brak udzielenia we wskazanym wyżej terminie odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uwzględnienie.
 48. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.

  Postanowienia końcowe
 49. Wszelkie zmiany w warunkach Umowy Najmu Pojazdu zawartej pomiędzy Najemcą i Wynajmującym wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 50. Strony Umowy są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego poinformowania się, w przypadku zmian adresów do korespondencji określonych w Umowie, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych do Stron na dotychczasowy adres za doręczone.
 51. Załączniki do WNP stanowią integralną część WNP i obejmują:
  1. Załącznik Nr 1 – Druk pełnomocnictwa – w przypadku najmu „z OC sprawcy”/Assistance;
  2. Załącznik Nr 2 – Protokół zdawczo – odbiorczy.
 52. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy Najmu poddane zostaną rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Wynajmującego. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do Najemcy będącego konsumentem.
 53. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi WNP, zrozumiał ich treść, akceptuje je oraz że:
  1. podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;
  4. nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.